Français

La Caque

La « Caque » est un groupe d’artistes amateurs liégeois issus du milieu étudiant des Beaux-Arts ; ceux-ci se sont réunis de la fin de la Première Guerre mondiale au printemps de l’année 1922. Le nom du groupe fait référence aux barriques dans lesquelles sont conservés les harengs salés. Il donnera un verbe courant en Wallonie (encaquer), et rappelle l’exigüité de leurs lieux de réunion, le plus connu étant une petite salle située au bout de l’impasse de la Houppe, derrière l’église Saint-Pholien.

Ces jeunes artistes, philosophes et poètes se retrouvent pour boire, débattre de philosophie et de mysticisme, déclamer de la poésie et « refaire le monde ». Ils sont habités par un rêve identique : réussir à Paris. Mais peu d’entre eux parviendront à s’extraire du petit milieu artistique liégeois. Simenon est une exception, de même que le seront Luc Lafnet ou Auguste Mambour, dans une moindre mesure. Cette génération marquée par l’occupation nourrit une conception désabusée du monde qui la rapproche de l’esprit romantique. La mort trouble de Joseph Klein, retrouvé pendu à la clenche de l’église Saint-Pholien en 1922, signe la dissolution du groupe.

En réalité, Simenon ne participera que ponctuellement à ces réunions. La Caque représentera d’ailleurs un contre-modèle dont il se tiendra éloigné durant sa carrière littéraire. En effet, Simenon accorde trop d’importance au fait de se distinguer individuellement pour « appartenir » à un groupe ; il refusera toujours d’entrer dans les comités, les associations et les institutions dont on lui ouvrira les portes, quelle que soit leur importance. Il rejettera également la conception romantique de l’artiste ancrée à la Caque, abordant le métier d’écrivain comme un artisanat demandant du travail et des efforts réguliers. Cependant, son passage dans le groupe n’est pas sans importance puisque c’est par son intermédiaire qu’un soir de Nouvel an, il rencontrera Tigy, sa première épouse, avec laquelle il concevra le projet de partir pour Paris.

Simenon a dépeint l’atmosphère de leurs réunions et le décès du « petit K. » dans deux romans : le premier est un Maigret, Le pendu de Saint-Pholien ; le second, Les Trois Crimes de mes amis, se veut ouvertement biographique. Ces textes témoignent de la porosité entre autobiographie et fiction chez Simenon. Pour cette raison, ils constituent la base des mises en scène que vous découvrirez à l’intérieur.

Ces amis-là, pour la plupart, étaient des peintres qui fréquentaient encore l’Académie des Beaux-Arts.
J’ai été séduit par leur côté romantique et bientôt j’appartenais à leur petit groupe qui s’appelait « La Caque », nom inspiré par les caques à harengs.
[…]
Les membres de La Caque, tantôt une dizaine, tantôt une douzaine, quelquefois seulement trois ou quatre, se réunissaient dans une sorte de grenier […], au-dessus d’un atelier de menuisier. Il n’y avait pas l’électricité. Une lampe à pétrole nous éclairait. Pour tout mobilier, de vieux matelas, un ou deux fauteuils défoncés et une table boiteuse. Nous apportions chacun une bouteille, soit de vin, soit d’alcool, et certains étaient chargés de fournir les gâteaux secs.
[…]
Nous avions notre opium, comme tout le monde. C’était, après avoir bu, de déclamer du Villon, de discuter éperdument de la vie et de la mort, de Michel-Ange, du ciel, de l’enfer, en nous échauffant. Il fallait que nos propos soient sombres, presque désespérés. On pourrait dire que cela faisait partie du jeu.

Un homme comme un autre

 

C’était un peu comme une nouvelle Caque, celle de Paris, qui comptait deux ou trois transfuges arrivés de Liège. […]
C’est peut-être là que j’ai le mieux compris que je ne ferais jamais partie d’un groupe. Ils étaient mes camarades. Je les aimais bien. […] Je m’asseyais ou je m’étendais comme les autres. Néanmoins, je ne « participais » pas et je me sentais étranger parmi eux comme, par la suite, je devais me sentir étranger dans n’importe quel groupe.
Curieusement, je n’ai jamais cette impression en face d’un homme ou d’une femme. Personne, individuellement, ne m’est étranger. Mais dès que des gens s’assemblent et forment un groupe, je reste à la lisière, comme pour m’enfuir plus facilement si j’étais pris de panique.

Un homme comme un autre

Nederlands

De Caque

De “Caque” is een groep amateurkunstenaars die bestaat uit (oud)studenten van kunstacademie “Beaux-Arts” in Luik. De kunstenaars komen bijeen vanaf het einde van de Eerste Wereldoorlog tot aan de lente van 1922. De naam van de groep verwijst naar de vaten waarin gezouten haring wordt bewaard, en is een verwijzing naar een werkwoord dat in Wallonië gebruikelijk is (encaquer, als haringen in een ton zitten). Deze term verwijst naar de benauwde omstandigheden van hun ontmoetingsplaatsen, waarvan de bekendste een kleine ruimte is aan het einde van de impasse de la Houppe, achter de Saint-Pholien kerk.

Deze jonge kunstenaars, filosofen en dichters ontmoeten elkaar om te drinken, filosofie en mystiek te bespreken, poëzie te analyseren en te fantaseren over de toekomst van de wereld. Ze hebben allemaal dezelfde droom om het te maken in Parijs. Maar weinigen van hen weten te ontsnappen uit het benauwde artistieke milieu van Luik. Simenon is een uitzondering, evenals Luc Lafnet en Auguste Mambour, die iets minder succesvol zullen worden. Deze generatie is getekend door de bezetting en heeft een gedesillusioneerd wereldbeeld dat vaak samengaat met een romantische geest. De roerige dood van Joseph Klein, die in 1922 opgehangen aan de deur van de Saint-Pholien kerk werd gevonden, lijdt tot de ontbinding van de groep.

In werkelijkheid zou Simenon slechts af en toe deelnemen aan deze bijeenkomsten. La Caque vertegenwoordigde een tegenmodel waarvan hij zich tijdens zijn literaire carrière distantieerde. Simenon hechtte er namelijk te veel belang aan zich individueel te onderscheiden om ooit bij een groep te horen. Hij heeft dan ook altijd geweigerd om lid te worden van comités, verenigingen en instellingen die hun deuren voor hem openden, hoe belangrijk ze ook waren. Ook verwierp hij het geromantiseerde idee van de in de Caque verankerde kunstenaar, en benaderde het schrijverschap als een ambacht dat regelmatig werk en inspanning vereist. Toch is zijn tijd in de groep van belang geweest, want op een oudejaarsavond ontmoette hij er Tigy, zijn eerste vrouw, met wie hij het plan opvatte om naar Parijs te vertrekken.

Simenon heeft de sfeer van hun ontmoetingen en de dood van “petit K.” verwerkt in twee romans: de eerste is een Maigret, Le pendu de Saint-Pholien (Maigret en het lijk aan de kerkdeur); de tweede, Les Trois Crimes de mes amis (De drie misdaden van mijn vrienden), is openlijk biografisch. Deze teksten tonen de poreusheid tussen autobiografie en fictie in Simenons werk. Daarom vormen zij de basis van de installaties die u binnen zult ontdekken.

Het parcours ‘In de voetsporen van Simenon’ nodigt u uit om de jeugd van de beroemde schrijver in Luik te ontdekken. Download de applicatie om u helemaal te laten meeslepen in het verhaal dankzij de archiefbeelden, fragmenten van interviews en augmented reality!

De meesten van deze vrienden waren schilders die nog aan de Academie van Beeldende Kunsten studeerden.
Hun romantische kant trok mij zeer aan en het duurde niet lang of ik maakte deel uit van hun groepje dat ‘De Harington’ heette.
[…]
De leden van de Harington, nu eens een twaalftal, dan weer een tiental, soms ook niet meer dan drie of vier, kwamen […]op een soort zolder boven een timmermanswerkplaats samen. Elektriciteit was er niet. Wij werden bijgelicht door een petroleumlamp. Het enige meubilair waren een paar oude matrassen, een of twee ingezakte stoelen en een wankele tafel. Wij namen allemaal een fles wijn of iets sterkers mee en sommigen kregen opdracht om voor koekjes te zorgen.
[…]
Wij hadden onze opium, net als iedereen. Dat was om na een zekere hoeveelheid drank Villon te declameren en hartstochtelijke gesprekken te voeren over de dood, over Michelangelo, over de hemel, de hel, waarbij wij steeds verhitter raakten. Wat wij zeiden moest bij voorbaat somber, bijna wanhopig zijn. Je zou kunnen zeggen dat dit bij de spelregels hoorde.

Een man als ieder ander*

 

Het had wel iets van een tweede Harington, een Parijse versie, waarvan ook twee of drie van mijn vroegere Luikse vrienden die nu in Paris woonden, lid waren.
[…]
Misschien heb ik nooit beter begrepen dan daar dat ik nooit tot een groep zou kunnen behoren. Het waren allemaal kameraden van mij. Ik mocht ze graag. […] Ik ging er zitten en of liggen, net als de anderen. Maar ondanks dat ‘deed ik niet mee’ en voelde ik me er vreemd, zoals ik me later in elke groep vreemd zou voelen.
Eigenaardig genoeg heb ik zo’n gevoel nooit ten opzichte van een enkele man of vrouw gehad. Persoonlijk, individueel is niemand mij vreemd. Maar zodra mensen zich verzamelen en een groep vormen, blijf ik in de marge, als om beter te kunnen vluchten wanneer ik in paniek zou raken.

Een man als ieder ander*

 

*Utrecht/Antwerpen: A.W. Bruna & Zoon, 1975 – Vertaling door Benjo Maso.

Deutsch

Die Caque

Die „Caque“ ist eine Gruppe Lütticher Amateurkünstler aus dem Studentenmilieu der Schönen Künste. Sie trafen sich ab dem Ersten Weltkrieg bis zum Frühling 1922. Der Name der Gruppe bezieht sich auf Fässer, in denen Salzheringe gelagert werden (diese Fässer werden im Deutschen „Kantje“ genannt). Im Französischen entsteht durch das Wort ein in der Wallonie geläufiges Verb (encaquer, Heringe in Fässer einlagern oder umgangssprachlich auch aneinandergepresst sein). Es erinnert daher an die geringe Größe der Orte, an denen sich die Gruppe traf; der bekannteste ist ein kleiner Saal am Ende der Impasse de la Houppe (Sackgasse), hinter der Kirche Saint-Pholien.

Diese jungen Künstler, Philosophen und Poeten treffen sich, um zu trinken, über Philosophie und Mystizismus zu diskutieren, Poesie vorzutragen und „über Gott und die Welt zu reden“. Ein gemeinsamer Traum verbindet sie: in Paris Erfolg zu finden. Aber nur wenige von ihnen schaffen es, aus dem Lütticher Künstlermilieu zu entkommen. Simenon ist eine Ausnahme; Luc Lafnet und Auguste Mambour sind es auch, obschon in geringerem Maße. Diese von der Besetzung geprägte Generation hegt eine desillusionierte Weltanschauung, die der Weltsicht der Romantik ähnelt. Der Tod von Joseph Klein, der im Jahre 1922 am Türklopfer der Kirche Saint-Pholien erhängt aufgefunden wird, besiegelt das Ende der Gruppe.

In Wirklichkeit nimmt Simenon nur gelegentlich an solchen Treffen teil. Die Caque stellt im Übrigen ein Gegenmodell zu seinem künstlerischen Schaffen dar, von dem er sich während seiner literarischen Karriere fernhält. Simenon legt nämlich viel zu viel Wert darauf, sich individuell hervorzuheben, um einer Gruppe anzugehören. Er schlägt, ungeachtet ihrer Wichtigkeit, jede Einladung aus, Komitees, Assoziationen oder Institutionen beizutreten, die ihm ihre Türen öffnen. Ebenso lehnt er die Romantische Vorstellung des Künstlers ab, die tief in der Caque verankert ist; er sieht den Beruf des Schriftstellers eher als ein Handwerk, das viel Arbeit und regelmäßige Bemühungen verlangt. Dennoch ist seine Zeit in der Gruppe nicht umsonst gewesen, denn dank ebendieser trifft er an einem Silvesterabend Tigy, seine erste Ehefrau, mit der er plant, nach Paris zu ziehen.

Simenon hat die Atmosphäre der Treffen und Kleins Tod in zwei Romanen wiedergegeben: Der erste ist ein Maigret, Le pendu de Saint-Pholien (Maigret und der Gehängte von Saint-Pholien); der zweite, Les Trois Crimes de mes amis (Die Verbrechen meiner Freunde), ist stark autobiografisch geprägt. Diese Texte zeugen vom Verschwimmen der Grenzen zwischen Autobiografie und Fiktion bei Simenon. Aus diesem Grund bilden sie die Grundlage der Inszenierungen, die Sie innerhalb der Caque finden werden.

Der Rundgang „Auf den Spuren Simenons“ lädt Sie ein, die Lütticher Jugend des berühmten Schriftstellers zu entdecken. Laden Sie die App herunter und tauchen Sie ein in ein Erlebnis erweiterter Realität, voller Archivbilder und Auszüge aus Interviews mit Georges Simenon !

Diese Freunde waren in der Mehrzahl Maler, die noch auf die Kunstakademie gingen.
Ich war fasziniert von ihren romantischen Vorstellungen, und bald gehörte ich zu ihrer kleinen Gruppe, die sich „die Heringstonne“, „La Caque“, nannte.
[…]
Die Mitglieder der „Caque“, manchmal zehn oder zwölf, manchmal lediglich drei oder vier, versammelten sich auf einer Art Dachboden über einer Tischlerwerkstatt […]. Es gab dort keine Elektrizität. Licht bekamen wir von einer Petroleumlampe. Als ganzes Mobiliar alte Matratzen, ein oder zwei durchgesessene Flasche Wein oder Schnaps mit, und einige hatten den Auftrag, Kekse zu besorgen.
[…]
Wir hatten unser Opium, wie alle anderen auch. Dies war, nachdem wir etwas getrunken hatten, Villon zu deklamieren, leidenschaftlich über Leben und Tod, über Michelangelo, über Himmel und Hölle zu diskutieren und uns dabei in Rage zu Reden. Unsere Worte hatten einfach düster, verzweifelt zu sein. Man könnte sagen, daß dies zum Spiel dazugehörte.

Ein Mensch wie jeder andere*

 

Es war ein wenig wie eine neue Gruppe „La Caque“ die von Paris, zu der auch zwei oder drei Überläufer zählten, die aus Lüttich gekommen waren.
[…]
Da wahrscheinlich kam es mir zu Bewußtsein, daß ich niemals zu einer Gruppe gehören würde. Sie waren meine Kameraden. Ich mochte sie gern. […] Ich setzte mich oder streckte mich aus wie die anderen auch. Trotzdem „partizipierte“ ich nicht, und ich fühlte mich fremd unter ihnen, wie ich mich in der Folgezeit auch in allen anderen Cliquen fremd fühlen sollte.
Seltsamerweise habe ich diesen Eindruck nie, wenn ich nur einem einzelnen Mann oder einer einzelnen. Frau Gegenüberstehe. Sobald ich sich aber Menschen versammeln und eine Gruppe bilden, bleibe ich am Rand, wie, um schneller fliehen zu können, falls ich in Panik gerate.

Ein Mensch wie jeder andere*

 

*Zürich : Diogenes Verlag, 1978 – Deutsch von Hans Jürgen Solbrig.

English

The Caque

The “Caque” is a group of amateur artists from Liège who were students of fine arts – they gathered during the period extending from the end of the First World War to the spring of 1922. The name of the group is a reference to the barrels in which salted herrings were kept. A verb common in Wallonia (encaquer) would later be coined from this term and evokes the cramped spaces in which they used to meet – the best known of which was a small room at the end of the Impasse de la Houppe, behind the Church of Saint-Pholien.

These young artists, philosophers and poets, gathered to drink, discuss philosophy and mysticism, declaim poetry and put the world to rights. They were all obsessed with the same dream, which was to make it in Paris. But few of them managed to escape from the small artistic scene of Liège. Simenon was an exception, and so were Luc Lafnet and Auguste Mambour, to a lesser extent. This generation, marked by German occupation, nurtured a disillusioned conception of the world which attaches it to the Romantic movement. In 1922, the disturbing death of Joseph Klein, who was found hanging from the door of the Church of Saint-Pholien, led to the dissolution of the group.

In reality, Simenon only took part in these meetings occasionally. The “Caque” actually represented a counter-model from which he distanced himself during his literary career. Indeed, Simenon was too keen on distinguishing himself to ‘belong’ to a group; he consistently refused to join committees, associations and institutions that opened their doors to him, no matter how important they were at the time. He also rejected the Romantic conception of the artist, which was firmly established in the “Caque,” insofar as he approached the writer’s profession as one needing regular work and effort. Nevertheless, his time within the group was not unimportant, since it was through that very group that he met his first wife, Tigy, one New Year’s Eve. It was with her that he planned to leave for Paris.

Simenon depicted the atmosphere of their encounters and the death of “Little K.” in two novels: the first one is a Maigret story, Le Pendu de Saint-Pholien (The Hanged Man of Saint-Pholien); the second one, Les Trois Crimes de mes amis (Three Crimes), is presented as biographical. These texts bear witness to the porosity between autobiography and fiction in Simenon’s work. This is why they form the basis of the stagings that you are going to discover inside of the “Caque.”

The “In Simenon’s Footsteps” route invites you to discover the famous writer’s youth in Liège. To enjoy an immersive experience including archive images, extracts of interviews and augmented reality, download the application!